برنامه ریزی نظارت بر وقایع با استفاده از واقعیت مجازی در مت گالا

برنامه ریزی نظارت بر وقایع با استفاده از واقعیت مجازی در مت گالا

چنین چیزی به عنوان “اطلاعات بیش از حد” وجود دارد ، به خصوص برای شرکت هایی که عملیات فروش خود را انجام می دهند. به همین دلیل است که توجه ویژه در سال 2015 متولد شد و به تیمهای فروش…
 مرد دیجیتالی جدید هم نمی توانید قوانین را زیر پا بگذارد

مرد دیجیتالی جدید هم نمی توانید قوانین را زیر پا بگذارد

چنین چیزی به عنوان “اطلاعات بیش از حد” وجود دارد ، به خصوص برای شرکت هایی که عملیات فروش خود را انجام می دهند. به همین دلیل است که توجه ویژه در سال 2015 متولد شد و به تیمهای فروش…