شهرام ریگی حسین آبادی

دکترا حرفه ای مدیریت مالی و سرمایه گذاری از دانشگاه تهران

دکترای حرفه ای مدیریت مالی و سرمایه گذاری از دانشگاه تهران

دکترای حرفه ای برند از آکادمی برند ایران

موسس و مربی مجتمع آموزشی پیام بلوچ

رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی پیام بلوچ

رئیس هیئت مدیره شرکت ندا گستر بلوچستان

کارگزار رسمی بیمه مرکزی

17.30 - 19.30 شنبه 16 اردیبهشت

روزهای زوج اردیبهشت 1402

شناسایی روندها و فرآیندهای قانونی در کسب و کار

توجه به اهميت قوانين ناظر در ايجاد و پايداري كسب و كار

17:30 - 19:30 دوشنبه 18 اردیبهشت

روزهای زوج اردیبهشت 1402

شناسایی روندها و فرآیندهای قانونی در کسب و کار

توجه به اهميت قوانين ناظر در ايجاد و پايداري كسب و كار

17:30 - 19:30 چهار شنبه 20 اردیبهشت

روزهای زوج اردیبهشت 1402

شناسایی روندها و فرآیندهای قانونی در کسب و کار

توجه به اهميت قوانين ناظر در ايجاد و پايداري كسب و كار

17.30 - 19.30 شنبه 23 اردیبهشت

روزهای زوج اردیبهشت 1402

شناسایی روندها و فرآیندهای قانونی در کسب و کار

توجه به اهميت قوانين ناظر در ايجاد و پايداري كسب و كار

18:00 - 20:00 چهارشنبه 24 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

- توجه به اهميت رعايت الزامات قانوني در مديريت منابع انساني
-درك ارتباط رفتار سازماني با بهبود عملكرد سازماني

18:00 - 20:00 شنبه 27 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

- توجه به اهميت رعايت الزامات قانوني در مديريت منابع انساني
-درك ارتباط رفتار سازماني با بهبود عملكرد سازماني

18:00 - 20:00 دوشنبه 29 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

- توجه به اهميت رعايت الزامات قانوني در مديريت منابع انساني
-درك ارتباط رفتار سازماني با بهبود عملكرد سازماني

18:00 - 20:00 چهارشنبه 31 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

- توجه به اهميت رعايت الزامات قانوني در مديريت منابع انساني
-درك ارتباط رفتار سازماني با بهبود عملكرد سازماني

18:00 - 20:00 شنبه 3 تیر

روزهای زوج تیر 1402

به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

- توجه به اهميت رعايت الزامات قانوني در مديريت منابع انساني
-درك ارتباط رفتار سازماني با بهبود عملكرد سازماني

18:00 - 20:00 دوشنبه 5 تیر

روزهای زوج تیر 1402

به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

- توجه به اهميت رعايت الزامات قانوني در مديريت منابع انساني
-درك ارتباط رفتار سازماني با بهبود عملكرد سازماني

18:30 - 20:30 شنبه 7 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

توجه به اهميت توسعه مهارت هاي فردي و رابطه آن با مديريت اثربخش

18:30 - 20:30 دوشنبه 9 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

توجه به اهميت توسعه مهارت هاي فردي و رابطه آن با مديريت اثربخش

18:30 - 20:30 چهارشنبه 11 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

توجه به اهميت توسعه مهارت هاي فردي و رابطه آن با مديريت اثربخش

18:30 - 20:30 چهارشنبه 31 خرداد

روزهای زوج مرداد 1402

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

توجه به اهميت توسعه مهارت هاي فردي و رابطه آن با مديريت اثربخش

18:30 - 20:30 شنبه 14 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

توجه به اهميت توسعه مهارت هاي فردي و رابطه آن با مديريت اثربخش

19:00 - 21:00 چهارشنبه 1 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

شناسایی اصول حسابداری در کسب و کار

- توجه به الزام برخورداري از مهارت هاي مالي در پيشبرد اهداف كسب و كار
- توجه به نقش تجزيه و تحليل صحيح گزارش هاي مالي دراتخاذ تصميم هاي مديريتي

19:00 - 21:00 رشنبه 4 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

شناسایی اصول حسابداری در کسب و کار

- توجه به الزام برخورداري از مهارت هاي مالي در پيشبرد اهداف كسب و كار
- توجه به نقش تجزيه و تحليل صحيح گزارش هاي مالي دراتخاذ تصميم هاي مديريتي

19:00 - 21:00 دوشنبه 6 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

شناسایی اصول حسابداری در کسب و کار

- توجه به الزام برخورداري از مهارت هاي مالي در پيشبرد اهداف كسب و كار
- توجه به نقش تجزيه و تحليل صحيح گزارش هاي مالي دراتخاذ تصميم هاي مديريتي

19:00 - 21:00 چهارشنبه 8 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

مدیریت مالی در کسب و کار

توجه به اهميت مديريت مالي در تثبيت كسب و كار

19:00 - 21:00 شنبه 11 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

مدیریت مالی در کسب و کار

توجه به اهميت مديريت مالي در تثبيت كسب و كار

19:00 - 21:00 دوشنبه 13 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

مدیریت مالی در کسب و کار

توجه به اهميت مديريت مالي در تثبيت كسب و كار

19:00 - 21:00 شنبه 18 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

مدیریت مالی در کسب و کار

توجه به اهميت مديريت مالي در تثبيت كسب و كار