زینب حبیبی تبار

دکتری تخصصی کسب و کار از مالزی

دکتری تخصصی کسب و کار از مالزی

دکتری تخصصی مدیریت رسانه از دانشگاه تهران

اخذ شش گرید یک مشاوره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری در حوزه نفت و گاز، عمران

موسس،رئیس هیئت مدیره و سهامدار در شرکت پدیده تبار

موسس، عضو عیئت مدیره و سهامدار در شرکت آروین تدوین اندیشه

عضو اتاق بازرگانی استان تهران

18:00 - 20:00 چهارشنبه 7 تیر

روزهای زوج تیر 1402

به کارگیری روش تحقیق در کسب و کار

- توجه به اهميت تحقيق در كسب و كار
-توجه به اهميت تنظيم و تدوين طرح تحقيق وارائه آن

18:00 - 20:00 شنبه 10 تیر

روزهای زوج تیر 1402

به کارگیری روش تحقیق در کسب و کار

- توجه به اهميت تحقيق در كسب و كار
-توجه به اهميت تنظيم و تدوين طرح تحقيق وارائه آن

18:00 - 20:00 دوشنبه 12 تیر

روزهای زوج تیر 1402

به کارگیری روش تحقیق در کسب و کار

- توجه به اهميت تحقيق در كسب و كار
-توجه به اهميت تنظيم و تدوين طرح تحقيق وارائه آن

18:00 - 20:00 چهارشنبه 14 تیر

روزهای زوج تیر 1402

به کارگیری روش تحقیق در کسب و کار

- توجه به اهميت تحقيق در كسب و كار
-توجه به اهميت تنظيم و تدوين طرح تحقيق وارائه آن

18:00 - 20:00 شنبه 17 تیر

روزهای زوج تیر 1402

به کارگیری روش تحقیق در کسب و کار

- توجه به اهميت تحقيق در كسب و كار
-توجه به اهميت تنظيم و تدوين طرح تحقيق وارائه آن

18:00 - 20:00 دوشنبه 19 تیر

روزهای زوج تیر 1402

به کارگیری روش تحقیق در کسب و کار

- توجه به اهميت تحقيق در كسب و كار
-توجه به اهميت تنظيم و تدوين طرح تحقيق وارائه آن