آسیه ناظمی

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی از دانشگاه الزهرا

فرزانه نوری

پسا دکترا کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید دانشگاه رازی کرمانشاه

رضا رودینی

کارشناسی ارشد MBA علم داده از دانشگاه الزهراء تهران

عادله سمیعی

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه آزاد تهران