رضا رودینی

کارشناسی ارشد MBA علم داده از دانشگاه الزهراء تهران
کارشناسی ارشد MBA علم داده از دانشگاه الزهراء تهران
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی برق - مخابرات دانشگاه خیام مشهد
کارشتاس امور مهندسی فناوری اطلاعات بانک ملی ایران
18:00 - 20:00 چهارشنبه 3 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

مدیریت اطلاعات در کسب و کار

- توجه به اهميت به روز رساني فناوري اطلاعات و ارتباط آن با افزايش بهره وري در كسب و كار
- توجه به اهميت وجود زير ساخت هاي مناسب جهت افزايش كارايي در استفاده از فن آوري

18:00 - 20:00 شنبه 6 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

مدیریت اطلاعات در کسب و کار

- توجه به اهميت به روز رساني فناوري اطلاعات و ارتباط آن با افزايش بهره وري در كسب و كار
- توجه به اهميت وجود زير ساخت هاي مناسب جهت افزايش كارايي در استفاده از فن آوري

18:00 - 20:00 دوشنبه 8 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

مدیریت اطلاعات در کسب و کار

- توجه به اهميت به روز رساني فناوري اطلاعات و ارتباط آن با افزايش بهره وري در كسب و كار
- توجه به اهميت وجود زير ساخت هاي مناسب جهت افزايش كارايي در استفاده از فن آوري

17.30 - 19.30 چهارشنبه 10 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

مدیریت اطلاعات در کسب و کار

- توجه به اهميت به روز رساني فناوري اطلاعات و ارتباط آن با افزايش بهره وري در كسب و كار
- توجه به اهميت وجود زير ساخت هاي مناسب جهت افزايش كارايي در استفاده از فن آوري