نگار حقیقی نژاد

دکتری حرفه ای برند از آکادمی برند ایران

دکتری حرفه ای برند از آکادمی برند ایران

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مدیر پروژه کانون ایران نوین

مدیر پروژه آژانس مشاوره کسب و کار درفش

کارشناس توسعه کسب و کار عمان مسقط

کارشناس فروش و بازاریابی عمان مسقط

18:00 - 20:00 شنبه 31 تیر

روزهای زوج تیر 1402

مدیریت پروژه در کسب و کار

توجه به اهميت و جايگاه مديريت پروژه در كسب و كار

18:30 - 20:30 دوشنبه 2 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

مدیریت پروژه در کسب و کار

توجه به اهميت و جايگاه مديريت پروژه در كسب و كار

18:30 - 20:30 چهارشنبه 4 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

مدیریت پروژه در کسب و کار

توجه به اهميت و جايگاه مديريت پروژه در كسب و كار