عادله سمیعی

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه آزاد تهران

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه آزاد تهران

دکتری حرفه ای برند از آکادمی برند ایران

مدیر بازاریابی و تبلیغات شرکت تجهیزات الکترونیکی

مدیر فروش شرکت مهندسی آریان صدف از سال 90 تا 93

مسئول واحد بازرگانی در شرکت حمل و نقل کشتیرانی از سال 93 تا 96

مدرس دانشگاه فرهنگیان و پیام نور تهران