جهان افروز احمد زاده

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه آزاد

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دکتری تجارت و مدیریت بازرگانی گرایش DBA& Commercial Doktora Business Administation

مشاور صنعت در سیستم های مدیریت -دارای پروانه مشاوره

کارشناس رسمی اداره استاندارد

مدرس دانشگاه علمی کاربردی تهران

دبیر کمیته صنایع دستی ایران

18:00 - 20:00 چهارشنبه 21 تیر

روزهای زوج تیر 1402

مدیریت عملیات در کسب و کار

-تبيين استراتژي عمليات
-تهيه برنامه عمليات

18:00 - 20:00 شنبه 24 تیر

روزهای زوج تیر 1402

مدیریت عملیات در کسب و کار

-تبيين استراتژي عمليات
-تهيه برنامه عمليات

18:00 - 20:00 دوشنبه 26 تیر

روزهای زوج تیر 1402

مدیریت عملیات در کسب و کار

-تبيين استراتژي عمليات
-تهيه برنامه عمليات

18:00 - 20:00 چهارشنبه 28 تیر

روزهای زوج تیر 1402

مدیریت عملیات در کسب و کار

-تبيين استراتژي عمليات
-تهيه برنامه عمليات

18:30 - 20:30 دوشنبه 16 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

مدیریت استراتژیک در کسب و کار

- توجه به اهميت و نقش برنامه ريزي و نگاه بلند مدت در تداوم كسب و كار
-توجه به اهميت در نظر گرفتن عوامل داخلي و خارجي در اثر بخشي استراتژيها ي كسب وكار

18:30 - 20:30 چهارشنبه 18 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

مدیریت استراتژیک در کسب و کار

- توجه به اهميت و نقش برنامه ريزي و نگاه بلند مدت در تداوم كسب و كار
-توجه به اهميت در نظر گرفتن عوامل داخلي و خارجي در اثر بخشي استراتژيها ي كسب وكار

18:30 - 20:30 شنبه 21 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

مدیریت استراتژیک در کسب و کار

- توجه به اهميت و نقش برنامه ريزي و نگاه بلند مدت در تداوم كسب و كار
-توجه به اهميت در نظر گرفتن عوامل داخلي و خارجي در اثر بخشي استراتژيها ي كسب وكار

18:30 - 20:30 دوشنبه 23 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

مدیریت استراتژیک در کسب و کار

- توجه به اهميت و نقش برنامه ريزي و نگاه بلند مدت در تداوم كسب و كار
-توجه به اهميت در نظر گرفتن عوامل داخلي و خارجي در اثر بخشي استراتژيها ي كسب وكار

18:30 - 20:30 چهارشنبه 25 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

مدیریت استراتژیک در کسب و کار

- توجه به اهميت و نقش برنامه ريزي و نگاه بلند مدت در تداوم كسب و كار
-توجه به اهميت در نظر گرفتن عوامل داخلي و خارجي در اثر بخشي استراتژيها ي كسب وكار

18:30 - 20:30 چهارشنبه 28 مرداد

روزهای زوج مرداد 1402

مدیریت استراتژیک در کسب و کار

- توجه به اهميت و نقش برنامه ريزي و نگاه بلند مدت در تداوم كسب و كار
-توجه به اهميت در نظر گرفتن عوامل داخلي و خارجي در اثر بخشي استراتژيها ي كسب وكار