فرزانه نوری

پسا دکترا کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید دانشگاه رازی کرمانشاه

پسا دکترا کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید دانشگاه رازی کرمانشاه

دکترا کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید دانشگاه رازی کرمانشاه

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA دانشگاه علوم و فنون مازندران

موسس و مربی مجتمع آموزشی تدبیر آتیه

مدرس دانشگاه رازی ، دانشگاه صنعتی و دانشگاه آزاد کرمانشاه

17.30 - 19.30 شنبه 23 اردیبهشت

روزهای زوج اردیبهشت 1402

اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار

توجه به اهميت ارتباط مفاهيم بنيادي مديريت با مديريت كسب و كار

17.30 - 19.30 دوشنبه 25 اردیبهشت

روزهای زوج اردیبهشت 1402

اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار

توجه به اهميت ارتباط مفاهيم بنيادي مديريت با مديريت كسب و كار

17.30 - 19.30 چهارشنبه 27 اردیبهشت

روزهای زوج اردیبهشت 1402

اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار

توجه به اهميت ارتباط مفاهيم بنيادي مديريت با مديريت كسب و كار

17.30 - 19.30 شنبه 30اردیبهشت

روزهای زوج اردیبهشت 1402

اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار

توجه به اهميت ارتباط مفاهيم بنيادي مديريت با مديريت كسب و كار

17.30 - 19.30 دوشنبه 1 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار

توجه به اهميت ارتباط مفاهيم بنيادي مديريت با مديريت كسب و كار

18:00 - 20:00 شنبه 13 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

ایده پردازی و طراحی مدل کسب و کار

- توجه به اهميت ايجاد كسب و كارهاي نو در جهان در حال تغيير
- توجه به اهميت روند شكل گيري كسب وكار

18:00 - 20:00 چهارشنبه 17 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

ایده پردازی و طراحی مدل کسب و کار

- توجه به اهميت ايجاد كسب و كارهاي نو در جهان در حال تغيير
- توجه به اهميت روند شكل گيري كسب وكار

18:00 - 20:00 شنبه 20 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

ایده پردازی و طراحی مدل کسب و کار

- توجه به اهميت ايجاد كسب و كارهاي نو در جهان در حال تغيير
- توجه به اهميت روند شكل گيري كسب وكار

18:00 - 20:00 دوشنبه 22 خرداد

روزهای زوج خرداد 1402

ایده پردازی و طراحی مدل کسب و کار

- توجه به اهميت ايجاد كسب و كارهاي نو در جهان در حال تغيير
- توجه به اهميت روند شكل گيري كسب وكار