آسیه ناظمی

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی از دانشگاه الزهرا

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی از دانشگاه الزهرا

دارای مدرک کوچ حرفه ای با رویکرد بیزینس کوچینگ و راه اندازی کسب و کارهای آنلاین

موسس Coach Academy

مدرس دانشگاه الزهراء

رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری هوشمند مهرگرد

برگزار کننده دوره های فوق لیسانس MBA در دانشگاه لندن

عضو انجمن مدیریت کسب و کار ایران

19:00 - 21:00 دوشنبه 20 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

بازاریابی در کسب و کار

-توجه به انتخاب صحيح روش تحقيق متناسب با شرايط بازار
- توجه به مسائل زيست محيطي در بازاريابي

19:00 - 21:00 چهارشنبه 22 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

بازاریابی در کسب و کار

-توجه به انتخاب صحيح روش تحقيق متناسب با شرايط بازار
- توجه به مسائل زيست محيطي در بازاريابي

19:00 - 21:00 دوشنبه 27 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

بازاریابی در کسب و کار

-توجه به انتخاب صحيح روش تحقيق متناسب با شرايط بازار
- توجه به مسائل زيست محيطي در بازاريابي

19:00 - 21:00 چهارشنبه 29 شهریور

روزهای زوج شهریور 1402

بازاریابی در کسب و کار

-توجه به انتخاب صحيح روش تحقيق متناسب با شرايط بازار
- توجه به مسائل زيست محيطي در بازاريابي

19:00 - 21:00 شنبه 1 مهر

روزهای زوج مهر 1402

بازاریابی در کسب و کار

-توجه به انتخاب صحيح روش تحقيق متناسب با شرايط بازار
- توجه به مسائل زيست محيطي در بازاريابي

19:00 - 21:00 دوشنبه 3 مهر

روزهای زوج مهر 1402

بازاریابی در کسب و کار

-توجه به انتخاب صحيح روش تحقيق متناسب با شرايط بازار
- توجه به مسائل زيست محيطي در بازاريابي

19:00 - 21:00 چهارشنبه 5 مهر

روزهای زوج مهر 1402

بازاریابی در کسب و کار

-توجه به انتخاب صحيح روش تحقيق متناسب با شرايط بازار
- توجه به مسائل زيست محيطي در بازاريابي

19:00 - 21:00 شنبه 8 مهر

روزهای زوج مهر 1402

بازاریابی در کسب و کار

-توجه به انتخاب صحيح روش تحقيق متناسب با شرايط بازار
- توجه به مسائل زيست محيطي در بازاريابي